ETAP I

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Wniosek może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli ktoś prowadził taką działalność w przeszłości, musi pamiętać, by przed złożeniem wniosku wykreślić się z rejestru (CEiDG).
Czy małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości?
Przepisy prawa nie przewidują wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że koniecznym jest złożenie dwóch odrębnych wniosków. Niemniej istnieje możliwość wspólnego ich rozpoznania, przy czym dotyczy to jedynie ogłoszenia upadłości. Samo postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, będzie toczyło się co do każdego z małżonków z osobna. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji sąd wyznaczy tego samego syndyka.
Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli posiadam tylko jednego wierzyciela? Czy istnieje minimalna kwota zadłużenia, która uprawnia do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony, gdy posiadamy tylko jednego wierzyciela. Nie ma również znaczenia wysokość naszego zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków upadły musi pokryć koszty postępowania. Zatem, przy niewielkich długach, upadłość może nam się po prostu nie opłacać.
Czy muszę posiadać majątek, aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba, która nie posiada majątku, ani nie uzyskuje żadnych dochodów.

Kontakt

Nowe pole

Share This