ETAP IV

Zakończenie postępowania upadłościowego – oddłużenie

 

W jaki sposób następuje oddłużenie konsumenta w postępowaniu upadłościowym?

Głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów jest oddłużenie rzetelnego dłużnika. Oddłużenie następuje w dwojaki sposób tj. poprzez wykonanie planu spłaty wierzycieli lub przez umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Upadły składając wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty musi pamiętać, że jego wniosek nie jest wiążący dla Sądu.

Wydanie przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty następuje podczas rozprawy w trakcie, której przesłuchiwany jest upadły przede wszystkim co do następujących kwestii:

  • jakie mamy kwalifikacje i ile możemy potencjalnie zarobić i ile faktycznie zarabiamy,
  • czy mamy niepełnoletnie albo uczące się dzieci, ewentualnie czy pod naszą opieką pozostają niedołężni rodzice lub inni członkowie rodziny,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności i to jaką część z tego jesteśmy w stanie spłacić bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych.
Jakie są skutki wydania postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Sąd wydając postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty określa:

  • kwotę jaką miesięcznie będziemy musieli przeznaczyć dla naszych wierzycieli;
  • przez jaki czas będziemy zobowiązani do realizowania ww. spłat (maks. 36 miesięcy).

Po upływie ww. okresu czasu, Sąd sprawdza, czy dokonaliśmy wszystkich spłat na czas i wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli. Z tym momentem, pozostałe zobowiązania umarzają się.

W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty.

Upadły zobowiązany jest składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Do sprawozdania Upadły winien załączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Jakie są skutki wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

W przypadku wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, umorzeniu ulegają wszystkie zobowiązania, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Jeśli żaden z wierzycieli nie złoży zażalenia, albo sąd okręgowy zażalenia te oddali, nie musimy dokonywać żadnych spłat, a nasze zobowiązania umarzają się w całości.

W tym miejscu wskazać należy, iż całkowite umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli jest możliwe tylko wtedy, gdy osobista sytuacja Upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłat wierzycieli.

Czy wszystkie nasze zobowiązania ulegają umorzeniu?

Przepisy prawa wskazują katalog zobowiązań, które nie ulegają umorzeniu – także w sytuacji gdy Sąd wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Należą do nich m.in.:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których Upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Kontakt

Nowe pole

Share This