ETAP III

Postępowanie upadłościowe

 

Jak wygląda postępowanie od momentu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości?
Sąd ogłaszając upadłość, wyznacza Sędziego – komisarza, który będzie nadzorował postępowania upadłościowe oraz ustanawia syndyka. Syndyk ustala jakie składniki naszego majątku wchodzą do masy upadłości i na tej podstawie sporządza spis inwentarza, który przedkłada Sędziemu – komisarzowi. Ujęte w spisie inwentarza składniki majątku są zbywane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Syndyk zobowiązany jest ponadto do zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości wierzycieli wskazanych we wniosku o ogłoszenie upadłości, a także tych wierzycieli o których poweźmie informację podczas trwania postępowania. Zawiadamiając wierzycieli, syndyk poucza ich o prawie do zgłaszania wierzytelności, które przysługują im wobec upadłego. Na podstawie dokonanych zgłoszeń, syndyk sporządza listę wierzytelności, która podlega weryfikacji upadłego, a następnie zatwierdzeniu przez Sędziego – komisarza. Po zatwierdzenie listy wierzytelności postępowanie upadłościowe zmierza do zakończenia, pod warunkiem, że do tego czasu zostały już zbyte przez syndyka wszystkie składniki masy upadłości, o ile oczywiście upadły posiadał majątek.
Jaka jest przeciętna długość postępowania upadłościowego?
Z doświadczenia naszych prawników wynika, iż przeciętna długość postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów, którzy nie posiadają żadnego majątku wynosi od 6 do 8 miesięcy. Natomiast gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość bądź majątek ruchomy postępowanie ulega wydłużeniu nawet do 12-14 miesięcy. Mimo wszystko pamiętać należy, że każda sprawa jest sprawą indywidualną i zawsze mogą pojawić się szczególne okoliczności, które wpłyną na czas trwania postępowania.
Czy syndyk zajmuje wszystkie uzyskiwane przeze mnie dochody? Jeśli tak to w jakiej wysokości i przez jaki okres?
Tak. Syndyk podobnie jak komornik zajmuje uzyskiwane przez nas dochody, przy czym wysokość zajętych kwot uzależniona jest od źródła naszego dochodu. Inne kwoty są potrącane z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia, a inne z pobieranej renty czy emerytury. Poza nielicznymi wyjątkami, upadłemu pozostawiona zostaje do dyspozycji kwota wolna od potrąceń, którą zapewnia ustawodawca. Przy czym należy wskazać na zasadnicze różnice pomiędzy okresem na jaki dokonuje zajęcia dochodów komornik a na jaki dokonuje tego syndyk. Dochody zajmowane są przez syndyka jedynie przez okres trwania postępowania upadłościowego, natomiast egzekucja komornicza trwa co do zasady do momentu spłaty całego zobowiązania przez dłużnika, które powiększane jest cyklicznie o odsetki oraz koszty egzekucji.
Czy cały mój majątek podlega zajęciu przez syndyka?
Nie. Przepisy prawa wymieniają katalog przedmiotów/świadczeń, które nie podlegają zajęciu przez syndyka. Przykładowo zajęciu nie podlegają: ubrania, przedmioty użytku codziennego takie jak pralka, lodówka, przedmioty służące do wykonywania pracy zarobkowej. W przypadku, gdy nie zgadzamy się z syndykiem, iż jakiś składnik naszego majątku podlega zajęciu zawsze może wystąpić do Sędziego – komisarza nadzorującego nasze postępowanie z wnioskiem o wyłączenie go z masy upadłości. Jeżeli Sędzia – komisarz uwzględni złożony przez nas wniosek wówczas dany składnik zostaje zwolniony od zajęcia i odtąd pozostaje w naszej dyspozycji.
Czy po ogłoszeniu upadłości mogę jeszcze zamieszkiwać w swoim mieszkaniu? Czy konieczna jest niezwłoczna przeprowadzka?
Z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad majątkiem przechodzi w ręce syndyka. Nie oznacza to jednak, że zostajemy „bez dachu nad głową”. Aby móc nadal zamieszkiwać w swoim mieszkaniu należy wystąpić do Sędziego – komisarza z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu. Sędzia – komisarz w postanowieniu wyrażającym zgodę wskaże jednocześnie jakie koszty związane z mieszkaniem mamy obowiązek pokrywać oraz kiedy mamy się wyprowadzić.
Czy przepisy prawa przewidują jakiekolwiek wsparcie dla upadłych, których mieszkania/domy zostały zbyte przez syndyka?
Upadli, którzy posiadali majątek w postaci mieszkania/domu, po ich zbyciu przez syndyka mogą wystąpić do Sędziego – komisarza z wnioskiem, aby z kwoty uzyskanej z ich sprzedaży wydzielona została kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wysokość tej kwoty odpowiadać musi przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, za okres od 12 do 24 miesięcy.

Kontakt

Nowe pole

Share This